تمرینات اسپنینگ

بی تحرکـی وقـوع بیماریهـای قلبی-عروقی را افزایـش میدهد و
در سراسـر دنیـا تقریبـا تعـداد دو میلیـون از مرگ ومیرها بـه علت عدم
انجـام فعالیتهای ورزشـی اسـت. به علاوه، ابتلا بـه بیماریهای
قلبی-عروقـی موجـب ناتوانی در انجـام فعالیتهای روزمره و شـغلی
آنـان و تحمیـل هزینـهی فـراوان جهـت درمـان و بازتوانی شـده و نیز
کیفیـت زندگـی را کاهـش میدهـد. التهـاب مزمـن یکـی از علـل
اصلـی و مهـم در بیماریهـای قلبی-عروقـی اسـت . فعالیتهـای
فیزیکـی منظـم بـا صـرف هزینـه ی انـرژی بیشـتر و بهبـود در ترکیـب
بدنـی، ممکـن اسـت موجـب کاهـش بیماریهـای قلبی-عروقـی از
طریـق کاهش %BF( percent fat Body ) که منبع تولید شـاخصهای
التهابـی اسـت، شـوند. تاثیـر تمرینات مختلف ورزشـی بـر عوامل
خطـرزای قلبی-عروقی مانند فیبرینوژن و CRP( protein reactive-C ) و کاهـش معنادار در آنها گزارش شـده اسـت . امـا در زمینه ی تاثیر
تمرینـات دوچرخـه ی اسـپنینگ بـر شـاخص های التهابـی. پژوهشهـا
انـدک بـوده و بیشـتر در زمینه ی هزینه انرژی و کاهـش وزن بودند.

اسـپنینگ یکـی از فعالیتهـای ورزشـی اسـت که با دوچرخـه ی ثابت
اصلاح شـده اجرا میگـردد و از محبوبیت زیادی برخوردار اسـت؛ به
صورت هوازی، مقاومتی و ترکیبی بسـته به نوع پروتکل طراحی شـده و گروهـی همـراه با موزیـک با هدایت مربی انجام میشـود. اسـپنینگ به علـت مهیـج بـودن میتواند انگیـزه ی بیشـتری در افراد ایجـاد کند که بتواننـد تـداوم بیشـتری در ادامه ی این ورزش خوشـایند داشـته باشـند و احتمـال از تاثیـر شـگفت انگیز آن بر سیسـتم قلبی-عروقـی برخوردار شـوند. این نوع از تمرینات با شـدتهای متغیر طـی مراحل مختلف این امـکان را فراهـم میکنـد کـه برنامه تمرینـی در مقطعی از زمان با شـدت بـالا اجـرا شـود و در نتیجـه از مزایـای تمرینـات با شـدت بـالا بهره مند گـردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *