اثر یک دوره آبدرمانی بر میزان سروتونین سرم کودکان داراي اوتیسم

آبدرمانی بر رفتارهاي افراد داراي اوتیسم اثر مثبت دارد. همچنین براساس نتایج تحقیقات افراد داراي اوتیسم دچار نقص در سروتونین هستند. این پژوهش با هدف تأثیر یک دوره آبدرمانی بر میزان سروتونین سرم کودکان داراي اوتیسم انجام گرفته است. ... ادامه مطلب

تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر تعادل ایستا و پویاي دختران داراي معلولیت شنوایی

شنوایی از جمله حواس پنجگانه انسان میباشد که از عوامل مهم زبان، هوش بوده و قسمتی از دستگاه شنوایی (مجاري نیم دایرهاي) در تعادل نفش دارد. لذا هرگونه اختلال آن نقایص قابل توجه توجه ایجاد میکند. از طرف دیگر، حرکت و تعـادل نیـز از نیازهاي ضروري زندگانی هر فرد میباشد . ... ادامه مطلب

آیا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟

کافئین يكي از پر مصرفترين مواد محرک در بین ورزشكاران است که ميتواند با افزايش هوشیاری و عملكرد همراه باشد. هدف از اين پژوهش پاسخ به اين سوال مهم است که آيا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟ ... ادامه مطلب