مقایسه الگوی فعالیت عضلات منتخب تنه حین راه رفتن روی زمین و تردمیل

باتوجه به تفاوتهاي بیومکانیکی راه رفتن روي زمین و تردمیل انتظار میرود نحوة انقباض عضلات متفاوت بوده و درنتیجه تمرین ورزشی در این حالات تأثیرات متفاوتی بر عضلات تنه داشته باشد. هدف مطالعه، مقایسۀ الگوي فعالیت عضلات تنه از نظر مدت زمان و دامنۀ فعالیت در چرخه راهرفتن روي زمین و تردمیل بود تا با درنظرگرفتن شرایط ویژه هر فرد نسخۀ ورزشی مناسب وي تجویز شود. ... ادامه مطلب