مقایسه اضطراب سلامت، کیفیت خواب و کیفیت زندگی در افراد با و بدون درد مزمن

زمینـه و هـدف: درد مزمـن بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مشـکالت بهداشـت عمومـی در بزرگسـالان شـناخته شـده و باعـث عواقـب شـدید شـخصی و اقتصـادی اسـت. ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی مقایسـه اضطـراب سـامت، کیفیـت خـواب و کیفیـت زندگـی در افـراد بـا و بـدون درد مزمـن صـورت پذیرفـت. ... ادامه مطلب