هنر کمدی شکسپير

شکسپير از بسياري جهات با ساير نمايشنامه نويسان تفاوت دارد که برجسته ترين اين ويژگيها؛ خلق شخصيتها و موقعيتهاي تراژيک و کميک. و نيز بعد تلفيق چيزهايي است که در ظاهر سنخيتي با هم ندارند. از جمله، شکسپير بيش از هر کمدي نويس ديگري اسطورة ازدواج رمانتيک را در قالب کمدي پروراند. آنچه او را تا اين اندازه منحصر به فرد ميکند ورود وي به درون ذهن و قلب شخـصيتهـاي در حـين عياشي يا دلقکبازي است. شکسپير هيچگاه کمدي را در قالب مفهوم عرفي پذيرفته شده نميآفريند. راز هنر وي در چگونگي واکنش خلاق نسبت به زندگي نهفته است. اين مقاله تلاشي است براي بحث دربارة هنر کمدي شکسپير و تفاوت آن بـا اسـلافش، بـالاخص نويـسندگان کمدي کلاسيک. نمايشنامة برگزيده شده براي اين بحث «هر طور که دوست داري» است که ويژگيهاي متنوعي را در صحنه هاي بـي پيرايـه، ادبيات شباني، عشق و ظاهرپردازي داراست. ... ادامه مطلب