مقايسه تاثير ماساژ با روغن آفتابگردان و ماساژ به تنهايي بر وزن و قدشيرخواران

زمينه و هدف: شيرخواران حساسترين و آسيب پذيرترين گروه اجتماع را تشكيل ميدهند. لذا حفظ سلامت جسمي و رواني آنان نيازمند توجه ويژه ای است. برخی از مطالعات نشان داده اند كه ماساژ درمانی توسط والدين، به عنوان راهی براي بهبود كيفيت زندگی شيرخوار مطرح می باشد . ... ادامه مطلب