هنر کمدی شکسپير

شکسپير از بسياري جهات با ساير نمايشنامه نويسان تفاوت دارد که برجسته ترين اين ويژگيها؛ خلق شخصيتها و موقعيتهاي تراژيک و کميک. و نيز بعد تلفيق چيزهايي است که در ظاهر سنخيتي با هم ندارند. از جمله، شکسپير بيش از هر کمدي نويس ديگري اسطورة ازدواج رمانتيک را در قالب کمدي پروراند. آنچه او را تا اين اندازه منحصر به فرد ميکند ورود وي به درون ذهن و قلب شخـصيتهـاي در حـين عياشي يا دلقکبازي است. شکسپير هيچگاه کمدي را در قالب مفهوم عرفي پذيرفته شده نميآفريند. راز هنر وي در چگونگي واکنش خلاق نسبت به زندگي نهفته است. اين مقاله تلاشي است براي بحث دربارة هنر کمدي شکسپير و تفاوت آن بـا اسـلافش، بـالاخص نويـسندگان کمدي کلاسيک. نمايشنامة برگزيده شده براي اين بحث «هر طور که دوست داري» است که ويژگيهاي متنوعي را در صحنه هاي بـي پيرايـه، ادبيات شباني، عشق و ظاهرپردازي داراست. ... ادامه مطلب

مقايسة داستان «رستم و سهراب» بانمايشنامه «كوهولين»

ادبيات تطبيقى، تحقيقى است در باب روابط و مناسبات بين ادبيات ملل جهان و نظارت بر تمامى مبادلات و معاملات فكرى و ادبى كه از ّ سرحد قلمرو زبان قومى به اقوام دور و نزديك روى مىدهد و رسالت اصلى آن، تشريح خط سير روابط و پيوندهاى ادبى و بخشيدن روح تازه و شاداب به آنها و رسيدن به تفاهم ازطريق ميراثهاى فكرى مشترك و دوستى ملتها است. در اين مقاله به تحليل و مقايسهى داستان غمانگيز «رستم و سهراب» از حكيم ابوالقاسم فردوسى، شاعر قرن چهارم هجرى و نمايشنامة «كوهولين» از ويليام باتلر ييتز، شاعر و نمايشنامهنويس شهير ايرلندى در قرن نوزدهم ميلادى دست زدهايم و هدف از مقايسة اين دو اثر، تبيين بده بستانهاى ادبيات كشورها است كه در دو برهة مختلف تاريخى به رشتة تحرير درآمده است. فردوسى در داستان غمانگيز «رستم و سهراب»، ماجراى پهلوانى را كه به دست خود، ندانسته، فرزند خويش را مىكشد، بيان كرده است. فردوسى اين گزاره را با توجه به مقدمهچينى و براساس تعداد 1 اصلى ّى و معلولى دارند، شكل داده است و در اصل، طرح اتفاقاتى كه با هم رابطة عل داستان غمانگيز او است. «نمايشنامة كوهلين» نيز نبرد تن به تن ميان پدر و پسر است كه هيجيك از آن دو از خويشاوندى كه با حريف خود دارد، آگاه نيست. ... ادامه مطلب