تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر تعادل ایستا و پویاي دختران داراي معلولیت شنوایی

شنوایی از جمله حواس پنجگانه انسان میباشد که از عوامل مهم زبان، هوش بوده و قسمتی از دستگاه شنوایی (مجاري نیم دایرهاي) در تعادل نفش دارد. لذا هرگونه اختلال آن نقایص قابل توجه توجه ایجاد میکند. از طرف دیگر، حرکت و تعـادل نیـز از نیازهاي ضروري زندگانی هر فرد میباشد . ... ادامه مطلب