مقايسة داستان «رستم و سهراب» بانمايشنامه «كوهولين»

ادبيات تطبيقى، تحقيقى است در باب روابط و مناسبات بين ادبيات ملل جهان و نظارت بر تمامى مبادلات و معاملات فكرى و ادبى كه از ّ سرحد قلمرو زبان قومى به اقوام دور و نزديك روى مىدهد و رسالت اصلى آن، تشريح خط سير روابط و پيوندهاى ادبى و بخشيدن روح تازه و شاداب به آنها و رسيدن به تفاهم ازطريق ميراثهاى فكرى مشترك و دوستى ملتها است. در اين مقاله به تحليل و مقايسهى داستان غمانگيز «رستم و سهراب» از حكيم ابوالقاسم فردوسى، شاعر قرن چهارم هجرى و نمايشنامة «كوهولين» از ويليام باتلر ييتز، شاعر و نمايشنامهنويس شهير ايرلندى در قرن نوزدهم ميلادى دست زدهايم و هدف از مقايسة اين دو اثر، تبيين بده بستانهاى ادبيات كشورها است كه در دو برهة مختلف تاريخى به رشتة تحرير درآمده است. فردوسى در داستان غمانگيز «رستم و سهراب»، ماجراى پهلوانى را كه به دست خود، ندانسته، فرزند خويش را مىكشد، بيان كرده است. فردوسى اين گزاره را با توجه به مقدمهچينى و براساس تعداد 1 اصلى ّى و معلولى دارند، شكل داده است و در اصل، طرح اتفاقاتى كه با هم رابطة عل داستان غمانگيز او است. «نمايشنامة كوهلين» نيز نبرد تن به تن ميان پدر و پسر است كه هيجيك از آن دو از خويشاوندى كه با حريف خود دارد، آگاه نيست. ... ادامه مطلب