دوچرخه و مسیرهای شهری

مكان گزينی و طراحی مسيرهای دوچرخه سواری

می 25, 2024
– طرح مبحث : امــروزه فعاليتهــاي حمــل ونقــل، رفــت و آمــدها و ارتباطات به ميزان زيادي تغيير ...

تحقیقات بیومکانیک ورزشی

می 8, 2024
مقدمه:امروزه رکوردهاي ورزشی هر سال در حال تغییر و پیشرفت است. کشورها باهدف شعار المپیک یعنی بالاتر، ...

آموزش و تمرین شنا : حرکت پسران با اختلال بینایی

آوریل 17, 2024
مقدمهانسان، موجودی پیچیده و چندبعدی است و اين ابعاد به صورت معنادار و نظام مندی با يکديگر ...

تاثیر پیلاتس بر انعطاف پذیری و قدرت عضلانی شناگران

آوریل 13, 2024
– مقدمهدر آموزش شنا مولفه های آمادگی جسمانی نظیر قدرت، انعطاف پذیری و روشهای تمرینی از اهمیت ...

اثر یوگا بر پارامترهای دیابت نوع ٢

آوریل 8, 2024
– مقدمه شیوه زندگی مدرن که با کاهش فعالیت بدنی، تغذیه نامناسب و استرس مداوم توام شده ...

تحریک الکتریکی عضلات (EMS) – کالری سوزی نوین

آوریل 6, 2024
تحریک الکتریکی عضلات یعنی به روزترین متد ورزشی که در آن تمامی گروه های عضلانی تحت تاثیر ...

بررسي فعاليت عصبی – عضلانی حين حرکت در آب

آوریل 3, 2024
مقدمهانقباض تار عضلانی در نتيجه فعالسازي عضله توسط سيستم عصبي مرکزي يا دپلارايزاسيون سطح خارجي غشاي تار ...

اثرات زيستی تلفن های همراه

فوریه 17, 2024
رشد سريع و روزافزون صنعت ارتباطات و مخابرات و كاربری عمومي تلفن های همراه، بحث هايی را ...

هنر کمدی شکسپير

فوریه 12, 2024
شکسپير از بسياري جهات با ساير نمايشنامه نويسان تفاوت دارد که برجسته ترين اين ويژگيها؛ خلق شخصيتها و موقعيتهاي تراژيک و کميک. و نيز بعد تلفيق چيزهايي است که در ظاهر سنخيتي با هم ندارند. از جمله، شکسپير بيش از هر کمدي نويس ديگري اسطورة ازدواج رمانتيک را در قالب کمدي پروراند. آنچه او را تا اين اندازه منحصر به فرد ميکند ورود وي به درون ذهن و قلب شخـصيتهـاي در حـين عياشي يا دلقکبازي است. شکسپير هيچگاه کمدي را در قالب مفهوم عرفي پذيرفته شده نميآفريند. راز هنر وي در چگونگي واکنش خلاق نسبت به زندگي نهفته است. اين مقاله تلاشي است براي بحث دربارة هنر کمدي شکسپير و تفاوت آن بـا اسـلافش، بـالاخص نويـسندگان کمدي کلاسيک. نمايشنامة برگزيده شده براي اين بحث «هر طور که دوست داري» است که ويژگيهاي متنوعي را در صحنه هاي بـي پيرايـه، ادبيات شباني، عشق و ظاهرپردازي داراست. ...

هفت كاخ كاووس و نردبان آيين مهری

فوریه 10, 2024
عناصر سپهری در انديشه اقوام ايرانی، جايگاهي ويژه داشته اند و اين عناصر در آيينهای پيشين ايرانی ...

مقايسة داستان «رستم و سهراب» بانمايشنامه «كوهولين»

فوریه 10, 2024
ادبيات تطبيقى، تحقيقى است در باب روابط و مناسبات بين ادبيات ملل جهان و نظارت بر تمامى مبادلات و معاملات فكرى و ادبى كه از ّ سرحد قلمرو زبان قومى به اقوام دور و نزديك روى مىدهد و رسالت اصلى آن، تشريح خط سير روابط و پيوندهاى ادبى و بخشيدن روح تازه و شاداب به آنها و رسيدن به تفاهم ازطريق ميراثهاى فكرى مشترك و دوستى ملتها است. در اين مقاله به تحليل و مقايسهى داستان غمانگيز «رستم و سهراب» از حكيم ابوالقاسم فردوسى، شاعر قرن چهارم هجرى و نمايشنامة «كوهولين» از ويليام باتلر ييتز، شاعر و نمايشنامهنويس شهير ايرلندى در قرن نوزدهم ميلادى دست زدهايم و هدف از مقايسة اين دو اثر، تبيين بده بستانهاى ادبيات كشورها است كه در دو برهة مختلف تاريخى به رشتة تحرير درآمده است. فردوسى در داستان غمانگيز «رستم و سهراب»، ماجراى پهلوانى را كه به دست خود، ندانسته، فرزند خويش را مىكشد، بيان كرده است. فردوسى اين گزاره را با توجه به مقدمهچينى و براساس تعداد 1 اصلى ّى و معلولى دارند، شكل داده است و در اصل، طرح اتفاقاتى كه با هم رابطة عل داستان غمانگيز او است. «نمايشنامة كوهلين» نيز نبرد تن به تن ميان پدر و پسر است كه هيجيك از آن دو از خويشاوندى كه با حريف خود دارد، آگاه نيست. ...

عوامل مؤثر بر موفقیت در المپیاد ورزشی

ژانویه 29, 2024
ورزش، از سال 1306 وارد نظام آموزشی کشور شده است و قدمتی 90 ساله دارد. مردم از ...

مقایسه الگوی فعالیت عضلات منتخب تنه حین راه رفتن روی زمین و تردمیل

ژانویه 27, 2024
باتوجه به تفاوتهاي بیومکانیکی راه رفتن روي زمین و تردمیل انتظار میرود نحوة انقباض عضلات متفاوت بوده و درنتیجه تمرین ورزشی در این حالات تأثیرات متفاوتی بر عضلات تنه داشته باشد. هدف مطالعه، مقایسۀ الگوي فعالیت عضلات تنه از نظر مدت زمان و دامنۀ فعالیت در چرخه راهرفتن روي زمین و تردمیل بود تا با درنظرگرفتن شرایط ویژه هر فرد نسخۀ ورزشی مناسب وي تجویز شود. ...

ژن درمــــانی و آينـــده

ژانویه 27, 2024
گزارش های كنونی آزمايشهای ژن درمانی بصورت جهانی اعلام شده است.بصورت كامل به اين موضوع اختصاص ژورنال ...

مقایسه اضطراب سلامت، کیفیت خواب و کیفیت زندگی در افراد با و بدون درد مزمن

ژانویه 25, 2024
زمینـه و هـدف: درد مزمـن بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مشـکالت بهداشـت عمومـی در بزرگسـالان شـناخته شـده و باعـث عواقـب شـدید شـخصی و اقتصـادی اسـت. ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی مقایسـه اضطـراب سـامت، کیفیـت خـواب و کیفیـت زندگـی در افـراد بـا و بـدون درد مزمـن صـورت پذیرفـت. ...

ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی رژیم غذایی

ژانویه 24, 2024
رژيمهای غذايی پايدار به دلیل تأثیر کمتر بر محیط زيست و همچنین داشتن ريز مغذیهای الزم برای زندگی سالم در نسلهای حال حاضر و آينده حائز اهمیت هستند. از طرفی ورزشکاران نیز همیشه به برنامههای غذايی خاص برای نگهداری سطح عمکلرد خود احتیاج دارند. بنابراين در اين تحقیق، يک مدل رياضی با سه تابع هدف برای برنامهريزی رژيم غذايی ورزشکاران با در نظر گرفتن اصول پايداری شامل اهداف -1 کمینهسازی هزينه خريد مواد غذايی، هزينه میزان آب مصرفی و هزينه میزان تولید کربن دی اکسید برای مواد غذايی-2، بیشینه سازی میزان پروتئین دريافتی و-3 کمینهسازی مقدار قند و چربی پیشنهاد شده است. برای اعتبار سنجی مدل از اطالعات واقعی برای مواد مغذی و مکملهای مورد نیاز بدن ورزشکاران استفاده شده است. برای حل اين مدل از نرمافزار محاسباتی گمز)GAMS )استفاده گرديد. خروجیهای مدل نشان دهنده کارايی مدل در مثال واقعی میباشند. ...

نگرش پرستاران نسبت به آمادگی جسمانی خويش

ژانویه 20, 2024
نگرش مثبت نسبت به آمادگی جسمانی در پرستاران با بهبود عزتنفس، کاهش فرسودگی شغلی و بهبود کیفیت کاری مرتبط است و باعث کاهش عوامل استرسزا در محیط کار میگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی آگاهی و نگرش پرستاران بیمارستان زارع ساری نسبت به آمادگی جسمانی خویش در سال 1354 بود. ...

اثر مصرف شیر پس از تمرینات هوازی بر کاهش وزن

ژانویه 17, 2024
هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر مصرف شیر پس از تمرینات هوازی و مقاومتی بر کاهش وزن ...

تاثیر فعالیت بدنی بر حافظه بانوان 50-70 ساله مبتلا به اختلال حافظه

ژانویه 13, 2024
سابقه و هدف: جهان در حال پير شدن است. افزايش طول عمر و در نتيجه تعداد سالمندان ...

آسيب شناسی در رشته های ورزشی خاص

دسامبر 30, 2023
شايعترين آسيبهای ورزشی در رشته فوتبال كدامند؟ ...

تاثير فعاليت منظم ورزشی توام با مصرف كربوهيدرات

نوامبر 27, 2023
زمينه و هدف: بررسی اثرات 12 هفته فعاليت شديد و منظم ورزشی، توام با مصرف كربوهيدرات بر ...

تعادل استاتیک – دویدن رو به جلو – دویدن رو به عقب

نوامبر 25, 2023
هدف از این کارآزمایی بالینی تصادفی مقایسه اثر 2 روش تمرینی دویدن بــه جلـو و روی تعادل ...

تاثير ورزش های هوازی بر قفسه سينه و حجم های ريوی

نوامبر 25, 2023
زمينه و هدف: در بزرگسالان ورزش هاي پلايومتريك به منظور افزايش قدرت عضلات، هماهنگي عصبي- عضلاني و ...

مصرف مواد نیروزا: شناخت و آگاهی از عارضه های جانبی

نوامبر 25, 2023
هـدف اصـلی ازاجـرای ایـن تحقـیق، بررسـی میزان شیوع وشناخت مواد نیروزا و آگاهی ورزشکاران رشتۀ بدنسازی کل ...

آيا يوگا در احساس سلامتي مؤثر است؟

نوامبر 22, 2023
یوگا به معنی وحدت جسم و روان از 3 تا 5 هزار سال پيش به عنوان طب ...

مقايسه هزينه انرژی و كارايی دوچرخه سواری در دوچرخه سواران حرفه ای و آماتور

نوامبر 22, 2023
از آنجا كه سازگاری های فيزيولوژيكی با انجام تمرينات استقامتی در طول سالها اتفاق ميافتد،پيشنهاد شده كه ...

چای و چربی سوزی در ورزش: مروری بر شواهد موجود

نوامبر 11, 2023
با پیشرفت جوامع و ماشینی شدن زندگی، فعالیت بدنی افراد کمتر شده است. چاقی اغلب در اثر مصرف غذای زیاد و فعالیت کم به وجود میآید و خطراتی همچون، بیماریهای قلبی عروقی، دیابت نوع ،2 مشکالت گوارشی، سرطان و را به همراه دارد. استفاده از مکملهای چربی سوز با یا بدون ورزش یکی از روشهای مرسوم برای مقابله با چاقی میباشد. یکی از این مکملهای پر طرفدار چایها میباشند. برخی شواهد نشان میدهد مصرف چای قبل از ورزشی موجب افزایش چربی سوزی در ورزش میشود. اثرات مصرف آن در طولانی مدت نیز بر کاهش وزن در برخی تحقیقات نشان داده شده است. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی اثرات چایها ( سیاه، اوالنگ، سبز و سفید ) بر شاخصهای چربی سوزی و ترکیب بدن در کنار تمرینات ورزشی بر پایه مرور پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه، بپردازیم. ...

مقايسه تاثير ماساژ با روغن آفتابگردان و ماساژ به تنهايي بر وزن و قدشيرخواران

نوامبر 11, 2023
زمينه و هدف: شيرخواران حساسترين و آسيب پذيرترين گروه اجتماع را تشكيل ميدهند. لذا حفظ سلامت جسمي و رواني آنان نيازمند توجه ويژه ای است. برخی از مطالعات نشان داده اند كه ماساژ درمانی توسط والدين، به عنوان راهی براي بهبود كيفيت زندگی شيرخوار مطرح می باشد . ...

اثر یک دوره آبدرمانی بر میزان سروتونین سرم کودکان داراي اوتیسم

نوامبر 11, 2023
آبدرمانی بر رفتارهاي افراد داراي اوتیسم اثر مثبت دارد. همچنین براساس نتایج تحقیقات افراد داراي اوتیسم دچار نقص در سروتونین هستند. این پژوهش با هدف تأثیر یک دوره آبدرمانی بر میزان سروتونین سرم کودکان داراي اوتیسم انجام گرفته است. ...

تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر تعادل ایستا و پویاي دختران داراي معلولیت شنوایی

نوامبر 8, 2023
شنوایی از جمله حواس پنجگانه انسان میباشد که از عوامل مهم زبان، هوش بوده و قسمتی از دستگاه شنوایی (مجاري نیم دایرهاي) در تعادل نفش دارد. لذا هرگونه اختلال آن نقایص قابل توجه توجه ایجاد میکند. از طرف دیگر، حرکت و تعـادل نیـز از نیازهاي ضروري زندگانی هر فرد میباشد . ...

آیا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟

نوامبر 8, 2023
کافئین يكي از پر مصرفترين مواد محرک در بین ورزشكاران است که ميتواند با افزايش هوشیاری و عملكرد همراه باشد. هدف از اين پژوهش پاسخ به اين سوال مهم است که آيا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟ ...

فواید تمرینات اسپنینگ بر عوامل خطرزای قلبی-عروقی در بانوان دارای اضافه وزن

نوامبر 6, 2023
سبک زندگی بی تحرک، خطر بیماریهای قلبی-عروقی را افزایش میدهد. فعالیتهای فیزیکی میتوانند با بهبود در التهاب و ترکیب بدنی، عوامل خطرزای قلبی-عروقی را کاهش دهند. هدف این پژوهش تعیین فواید 8 هفته تمرینات اسپنینگ بر عوامل خطرزای قلبی-عروقی و ترکیب بدنی بانوان دارای اضافه وزن است. ...

تاثیر تمرینات یوگا بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی بیماران مبتلا به ام اس

نوامبر 6, 2023
یکي از روش هاي درمان بیماري هایی از جمله ام اس، روي آوردن به فعالیت هاي ورزشي است. در این بین تأثیر ورزش یوگا بر فاکتورهاي آمادگي جسماني افراد در سال هاي اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. ...

آب درمانی و درمان کمردرد غیر اختصاصی

نوامبر 6, 2023
کمردرد از مهمترین معضالت بهداشتی افراد میباشد که طب مکمل مانند تمرین درمانی در آب و ماساژ در درمان آن نقش اساسی دارند. هدف این مطالعه مقایسه تأثیر روش تمرین درمانی در آب بر روی شدت درد و ناتوانی مبتالیان با کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود. ...

کلاس های آموزش شنا تابستانه

می 21, 2022
شروع ثبت نام کلاس های آموزش شنا دوره تایستان به صورت خصوصی و نیمه خصوصی مجموعه ی ...

رقاصان برای پرواز نیازی به بال ندارند

ژوئن 1, 2018
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک ...

رقص موسیقی ای است که قابل مشاهده است

ژوئن 1, 2018
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک ...

اول رقص کن بعداً فکر کن

ژوئن 1, 2018
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک ...

با سرعت رویاهای خود برقصید

ژوئن 1, 2018
https://0.s3.envato.com/files/10407161/preview.mp3 لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان ...
image

وقتی می رقصید زندگی بهتر است

ژوئن 1, 2018
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک ...

هرگز نگذارید ترس برای آینده شما تصمیم بگیرد

ژوئن 1, 2018
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک ...

مکانی از جنس سکوت

ژوئن 10, 2017
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک ...

تعاریف موسیقی

ژوئن 10, 2017
صدا و ریتم مهم‌ترین عناصر تئوری موسیقی هستند. اهمیت اصوات در موسیقی مانند اهمیت رنگ در نقاشی ...
image

زمانی برای سکوت

ژوئن 10, 2017
هنر عطرسازی در زمان باستان از میان رودان و مصر شروع شده و درایران و روم باستان ...

سالن زیبایی منحصربفرد

ژوئن 10, 2017
سالن زیبایی یا آرایشگاه زنانه، یا گاهی اوقات فروشگاه زیبایی، تشکیلاتی است که با درمان‌ها و رسیدگی‌های ...

مکانی برای سکوت

ژوئن 10, 2017
ساعت هوشمند (به انگلیسی: Smartwatch) نوعی ساعت مچی غیرشماته‌ای است که علاوه‌بر نشان دادن زمان توانایی انجام ...

چگونه می توان یک لوگوی حرفه ای خلق کرد

ژوئن 10, 2017
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک ...

صدا و ریتم

ژوئن 10, 2017
صدا و ریتم مهم‌ترین عناصر تئوری موسیقی هستند. اهمیت اصوات در موسیقی مانند اهمیت رنگ در نقاشی ...
image

نحوه طراحی یک دفتر مانند یک حرفه ای

ژوئن 10, 2017
گیاهان گروه بزرگی از موجودات زنده مانند درختان، علف‌ها، سرخس‌ها و خزه‌ها هستند. گیاهان، جاندارانی چندسلولی از ...
image

نحوه طراحی یک عطر جذاب!

ژوئن 10, 2017
هنر عطرسازی در زمان باستان از میان رودان و مصر شروع شده و درایران و روم باستان ...