اثر یک دوره آبدرمانی بر میزان سروتونین سرم کودکان داراي اوتیسم

آبدرمانی بر رفتارهاي افراد داراي اوتیسم اثر مثبت دارد. همچنین براساس نتایج تحقیقات افراد داراي اوتیسم دچار نقص در سروتونین هستند. این پژوهش با هدف تأثیر یک دوره آبدرمانی بر میزان سروتونین سرم کودکان داراي اوتیسم انجام گرفته است. ... ادامه مطلب