ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی رژیم غذایی

رژيمهای غذايی پايدار به دلیل تأثیر کمتر بر محیط زيست و همچنین داشتن ريز مغذیهای الزم برای زندگی سالم در نسلهای حال حاضر و آينده حائز اهمیت هستند. از طرفی ورزشکاران نیز همیشه به برنامههای غذايی خاص برای نگهداری سطح عمکلرد خود احتیاج دارند. بنابراين در اين تحقیق، يک مدل رياضی با سه تابع هدف برای برنامهريزی رژيم غذايی ورزشکاران با در نظر گرفتن اصول پايداری شامل اهداف -1 کمینهسازی هزينه خريد مواد غذايی، هزينه میزان آب مصرفی و هزينه میزان تولید کربن دی اکسید برای مواد غذايی-2، بیشینه سازی میزان پروتئین دريافتی و-3 کمینهسازی مقدار قند و چربی پیشنهاد شده است. برای اعتبار سنجی مدل از اطالعات واقعی برای مواد مغذی و مکملهای مورد نیاز بدن ورزشکاران استفاده شده است. برای حل اين مدل از نرمافزار محاسباتی گمز)GAMS )استفاده گرديد. خروجیهای مدل نشان دهنده کارايی مدل در مثال واقعی میباشند. ... ادامه مطلب