مقایسه اضطراب سلامت، کیفیت خواب و کیفیت زندگی در افراد با و بدون درد مزمن

زمینـه و هـدف: درد مزمـن بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مشـکالت بهداشـت عمومـی در بزرگسـالان شـناخته شـده و باعـث عواقـب شـدید شـخصی و اقتصـادی اسـت. ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی مقایسـه اضطـراب سـامت، کیفیـت خـواب و کیفیـت زندگـی در افـراد بـا و بـدون درد مزمـن صـورت پذیرفـت. ... ادامه مطلب

نگرش پرستاران نسبت به آمادگی جسمانی خويش

نگرش مثبت نسبت به آمادگی جسمانی در پرستاران با بهبود عزتنفس، کاهش فرسودگی شغلی و بهبود کیفیت کاری مرتبط است و باعث کاهش عوامل استرسزا در محیط کار میگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی آگاهی و نگرش پرستاران بیمارستان زارع ساری نسبت به آمادگی جسمانی خویش در سال 1354 بود. ... ادامه مطلب