مقایسه اضطراب سلامت، کیفیت خواب و کیفیت زندگی در افراد با و بدون درد مزمن

زمینـه و هـدف: درد مزمـن بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مشـکالت بهداشـت عمومـی در بزرگسـالان شـناخته شـده و باعـث عواقـب شـدید شـخصی و اقتصـادی اسـت. ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی مقایسـه اضطـراب سـامت، کیفیـت خـواب و کیفیـت زندگـی در افـراد بـا و بـدون درد مزمـن صـورت پذیرفـت. ... ادامه مطلب

ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی رژیم غذایی

رژيمهای غذايی پايدار به دلیل تأثیر کمتر بر محیط زيست و همچنین داشتن ريز مغذیهای الزم برای زندگی سالم در نسلهای حال حاضر و آينده حائز اهمیت هستند. از طرفی ورزشکاران نیز همیشه به برنامههای غذايی خاص برای نگهداری سطح عمکلرد خود احتیاج دارند. بنابراين در اين تحقیق، يک مدل رياضی با سه تابع هدف برای برنامهريزی رژيم غذايی ورزشکاران با در نظر گرفتن اصول پايداری شامل اهداف -1 کمینهسازی هزينه خريد مواد غذايی، هزينه میزان آب مصرفی و هزينه میزان تولید کربن دی اکسید برای مواد غذايی-2، بیشینه سازی میزان پروتئین دريافتی و-3 کمینهسازی مقدار قند و چربی پیشنهاد شده است. برای اعتبار سنجی مدل از اطالعات واقعی برای مواد مغذی و مکملهای مورد نیاز بدن ورزشکاران استفاده شده است. برای حل اين مدل از نرمافزار محاسباتی گمز)GAMS )استفاده گرديد. خروجیهای مدل نشان دهنده کارايی مدل در مثال واقعی میباشند. ... ادامه مطلب

نگرش پرستاران نسبت به آمادگی جسمانی خويش

نگرش مثبت نسبت به آمادگی جسمانی در پرستاران با بهبود عزتنفس، کاهش فرسودگی شغلی و بهبود کیفیت کاری مرتبط است و باعث کاهش عوامل استرسزا در محیط کار میگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی آگاهی و نگرش پرستاران بیمارستان زارع ساری نسبت به آمادگی جسمانی خویش در سال 1354 بود. ... ادامه مطلب