آب درمانی و درمان کمردرد غیر اختصاصی

کمردرد از مهمترین معضالت بهداشتی افراد میباشد که طب مکمل مانند تمرین درمانی در آب و ماساژ در درمان آن نقش اساسی دارند. هدف این مطالعه مقایسه تأثیر روش تمرین درمانی در آب بر روی شدت درد و ناتوانی مبتالیان با کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود. ... ادامه مطلب